1. Definicje

  1. My/Administrator:AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy (42-677 Czekanów) przy ul. Kościelnej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000066141, REGON: 273439075, NIP: 631-19-79-176; e-mail: mojedane@afriso.pl.
  2. Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka:niniejsza Polityka prywatności zawierająca informacje o przetwarzaniu Danych osobowych oraz używaniu plików cookies i podobnych technologii śledzących w ramach Serwisu.
  4. Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny za pośrednictwem przeglądarek internetowych.
  5. RODO:Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Ty/Użytkownik:każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
 2. Informacje ogólne

  1. W związku z korzystaniem z Serwisu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. W niniejszej Polityce znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zasad oraz celów przetwarzania Twoich Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.
 3. Prawa własności intelektualnej

  1. Korzystanie z zamieszczonych w witrynie internetowej materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
  2. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez AFRISO Sp. z o.o. na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.
  3. Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością AFRISO Sp. z o.o. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do AFRISO Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody AFRISO Sp. z o.o. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do strony, jak i do jakichkolwiek jej elementów są zastrzeżone.
 4. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

  1. Korzystanie z naszego serwisu może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Otrzymane dane przetwarzamy z zachowaniem ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Ze względu na różnorodność celów przetwarzania danych sam decydujesz o tym, czy chcesz nam je przekazać. Kierując się tym, aby cele przetwarzania danych były dla Ciebie czytelne, przedstawiamy poniżej zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

   Obsługa Użytkownika, formularze kontaktowe, social media

   1. Administrator umożliwia Ci skontaktowanie się z nim za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w tym w szczególności e-mail, telefon, kanały social media (np. Facebook, Messenger, Instagram), elektroniczne formularze kontaktowe. Będzie to wymagało podania przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z nami i udzielenia przez nas odpowiedzi. W związku z powyższym będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
    1. przyjęcie zapytania kontaktowego, zgłoszeń serwisowych oraz ich rozpatrzenie, rejestracja, udzielenie odpowiedzi.
     Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
    2. przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego, rozpatrzenie zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi.
     Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
    3. przechowanie korespondencji przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
     Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    4. przesyłanie informacji o charakterze marketingowym w odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem elektronicznego formularza elektronicznego lub innego elektronicznego kanału komunikacji.
     Podstawy prawne: zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   2. Marketing

   3. Możemy względem Ciebie prowadzić działania o charakterze marketingowym. Niektóre nasze działania marketingowe mogą zostać oparte na plikach cookies (własnych i/lub podmiotów zewnętrznych). Takie działania marketingowe będą możliwe wyłącznie, gdy uprzednio wyrazisz zgodę na wykorzystywanie plików cookies do celów marketingowych, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. W celu lepszego dopasowania komunikatów marketingowych do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań możemy wykorzystywać profilowanie (oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość). W naszej ocenie, przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany nie będzie wywoływało dla Ciebie żadnych istotnych skutków, w tym skutków prawnych. Mając powyższe na uwadze, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
    1. dostarczanie treści marketingowych w postaci reklam kontekstowych.
     Podstawy prawne: zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w ramach bezpośredniego marketingu własnych produktów bądź usług.
    2. dostarczanie treści marketingowych w postaci reklam behawioralnych.
     Podstawy prawne: zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w ramach bezpośredniego marketingu własnych produktów bądź usług.
    3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe.
     Podstawy prawne: zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z art. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego.
    4. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
     Podstawy prawne: zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z art. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego.
   4. Działania analityczne i statystyczne

   5. Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez nas do celów analitycznych i statystycznych. W takim przypadku wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do prowadzenia analiz Twojej aktywności w naszym Serwisie oraz w celu doskonalenia jego funkcjonalności. Możliwość przetwarzania przez danych w celach analitycznych i statystycznych informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies jest uzależniona od wyrażenia przez Ciebie zgody na przechowywanie takich informacji w Twoim urządzeniu końcowym (laptop, telefon itp.). Mając zatem powyższe na uwadze, Twoje dane będziemy przetwarzali w następujących celach:
    1. prowadzenie analiz statystycznych.
     Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności Użytkowników Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

  1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Administratora zgód lub innych oświadczeń. W związku z powyższym Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:
   1. dane przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi;
   2. dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody;
   3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych;
   4. dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku;
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 6. Twoje prawa

  1. W związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych przysługują Ci poniże prawa:
   1. Prawo dostępu do danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak również w zakresie określonych informacji, np. dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itp. Przysługuje Ci także prawo dostępu do swoich danych osobowych, w postaci uzyskania ich kopii.
   2. Prawo do sprostowania danych. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
   3. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym”). Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych np. w przypadku, gdy dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja zgoda na dalsze przetwarzanie danych. "Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Twoich danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Administrator potrzebuje nadal je wykorzystywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do powstrzymania Administratora przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. Administrator jest w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator nadal może je przechowywać, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać, chyba że wyrazisz na te działania zgodę.
   5. Prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Twoich własnych celów u innych, odrębnych administratorów danych. Z niniejszego prawa możesz skorzystać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
   6. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Administrator może odmówić Ci realizacji powyższego prawa, jeżeli wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   7. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
  2. Wnioski związane z żądaniami realizacji Twoich praw mogą być złożone przez Ciebie:
   1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora lub;
   2. w formie korespondencji elektronicznej pod adresem mojedane@afriso.pl.
  3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:
   1. z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać;
   2. jakiego celu przetwarzania dotyczy Twoje żądanie.
  4. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takim wypadku, Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł (słownie: trzydziestu złotych) lub odmówić realizacji Twojego żądania.
  5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w terminie do 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności prolongaty tego terminu (max. o 2 miesiące), poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.
 7. Odbiorcy danych

  1. W związku z realizacją naszych usług Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) itp.
  2. O ile wyrazisz taką zgodę lub zamówisz określone usługi dostępne w Serwisie, Twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

  1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej (więcej informacji: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries);
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską (więcej informacji: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries).
 9. Obowiązek podania danych

  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do korzystania z serwisu, jak również do realizacji zamówionych przez Ciebie usług.
 10. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  1. Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Przed złożeniem skargi do organu nadzorczego zachęcamy się do kontaktu z nami w celu zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 11. Bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Na bieżąco analizujemy procesy przetwarzania danych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 12. Pliki cookies

  1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe fragmenty tekstu wysyłane przez nasz Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania Serwisu. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez systemy informatyczne podmiotów trzecich, np. w celach analitycznych lub marketingowych.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące kategorie plików cookies:
   1. "niezbędne” pliki cookies, umożliwiające poprawne i bezpieczne korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności. Te cookies są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i nie wymagają wyrażenia przez Ciebie zgody na ich stosowanie;
   2. "funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Te cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i wymagają wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody na ich stosowanie;
   3. "analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszego Serwisu. Te cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i wymagają wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody na ich stosowanie;
   4. "marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Te cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i wymagają wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody na ich stosowanie.
  3. Możesz udzielić zgody na cookies korzystając z Centrum Preferencji, dostępnego w naszym Serwisie. Za pomocą przycisków "Akceptuj wszystkie” lub "Dostosuj” możesz udzielić odpowiednich zgód oraz nimi zarządzać.
  4. Niezależnie od powyższego (pkt. 12.3.) możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień Twojej przeglądarki dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
  5. Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
   1. Ustawienia plików cookies: Internet Explorer
   2. Ustawienia plików cookies: Edge
   3. Ustawienia plików cookies: Chrome
   4. Ustawienia plików cookies: Firefox
   5. Ustawienia plików cookies: Opera
   6. Ustawienia plików cookies: Safari
   7. Pliki cookies w: Android
   8. Pliki cookies w: Blackberry
   9. Pliki cookies w: iOS (Safari)
  6. Dodatkowo istnieje możliwość wyłączenia następujących plików cookies:
   1. pliki cookie "Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
  7. Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji innych podmiotów, które również mogą wykorzystywać cookies. Nie mamy wpływu na zakres ich stosowania. Możesz jednak przed skorzystaniem z ww. stron internetowych lub aplikacji zapoznać się z politykami cookies podmiotów, które za nie odpowiadają i zdecydować, czy zgadzasz się na stosowanie ich cookies na Twoich urządzeniach.
 13. Zmiany polityki prywatności

  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie stosownych potrzeb możemy ją zmieniać lub uzupełniać.
  2. O zastosowanych w Polityce zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
  3. Archiwalne wersje Polityki:
   1. ……………….
x

Formularz kontaktowy

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
AFRISO